Пландоо-финансы бөлүмү

Абдылдаева Жыргал Шакировна

Начальник планово-финансового отдела

E-mail: Jyrgal.75@mail.ru

Тентиева Нургул Жусупбековна

старший экономист планово-финансового отдела

E-mail: nurgul.tentieva@mail.ru

Жалпы маалымат

     Пландоо-финансы бөлүмү университеттин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана ректорго баш ийет, КУАУнун ишмердүүлүгүн экономикалык пландоону ишке ашырат жана финансыны пайдалануунун экономикалык эффективдүүлүгүн жогорулатат.

Өзүнүн ишмердүүлүгүндө ПФБ колдонуудагы мыйзамдарды, Кыргыз Республикасынын “Билим берүү жөнүндө” мыйзамын, ЖОЖ жөнүндө жобону, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин буйруктарын жана буйруктарын, уставды жетекчиликке алат. КУАУнун, Кыргыз Республикасындагы бухгалтердик эсеп жана отчеттуулук жөнүндө жобо, Кыргыз Республикасынын Салык кодекси, КУАУнун ректорунун буйруктары жана буйруктары жана башка ченемдик укуктук актылар.

Пландоо-финансы бөлүмүнүн негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат:

• бюджеттик жана бюджеттен тышкаркы фонддордо адистерди даярдоону перспективдүү жана учурдагы пландаштырууга катышуу

• КУАУнун финансылык ишин пландаштыруу жана уюштуруу

• кирешелердин жана чыгашалардын келечектүү жана жылдык сметасын түзүү

• тарифтик тизмени жана штаттык бирдикти иштеп чыгуу

• КУУну күтүүгө бөлүнгөн эмгек жана финансылык ресурстарды, бюджеттен тышкаркы кафедраларда студенттерди окутуу үчүн финансылык түшүүлөрдү туура жана натыйжалуу пайдаланууну (башка кызматтар менен бирге) камсыздоо.