Бектуров Амантур Бектурович

Илим бөлүмүнүн башчысы, айыл чарба илимдеринин кандидаты, доцент, КР айыл
чарбасынын отличниги

E-mail: amantur.bekturov@mail.ru

Телефон: +996312540116

Усекова Эркингүл Сагындыковна

Илим бөлүмүнүн улук илимий кызматкери

E-mail: e.usekova@mail.ru

Телефон: +996312540116